درباره ما درباره ما

امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات يكي از كليدي‌ترين موضوعات مورد بحث در مجامع و اتحاديه‌هاي بين المللي، منطقه اي و ملي است. در اين راستا، اتحاديه بين‌المللي مخابرات (ITU) گروه مطالعاتي 17 خود را بر اساس امنيت پايه گذاري نموده است. با عنايت به اين موضوع كه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات يكي از اعضاي اين اتحاديه است، برنامه‌ريزي در جهت همكاري هاي بين‌المللي براي ارائه پاسخ به سوالات اين گروه را مد نظر داشته است. از ديگر سو، سند راهبردي امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات (سند افتا) اقداماتي را براي بيشتر نمودن همكاري هاي بين‌المللي در زمينه امنيت فناوري اطلاعات و ارتباطات تعريف نموده است. اين اقدامات با عناوين «طرح توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی در زمینه‌های مرتبط با جامعهی اطلاعاتی در حوزه افتا» (اقدام 5 از راهبرد 6 سند افتا)، «طرح توسعه همكاري‌هاي منطقه اي و بين‌المللي در زمينه مسايل فني در حوزه افتا» ( اقدام 1 از راهبرد6 سند افتا) و«عضویت و حضور در مجامع و اتحادیه‌های تخصصی ملی، منطقه‌ای و بین المللی» (بند 6 ماده 7 فصل 2 اساسنامه سازمان)ارائه شده است. بدين منظور در سال 1386، طي جلسه اي كه در معاونت بين الملل وقت وزارت تشكيل گرديد، مسئوليت گروه هاي مطالعاتي از سوي وزارت به سازمانهاي تابعه تفويض گرديد كه در اين ميان تنها گروهي كه مسئوليت و سرپرستي آن به سازمان فناوري اطلاعات موكول شد، گروه مطالعاتي امنيت (ITU-T SG17) است. از آن سال تاكنون فعاليت‌هايي با فراز و فرودهاي بيشمار كه وابسته به عوامل درون و برون سازماني بوده است، صورت پذيرفته است. گزارشي كه در ذيل تقديم مي‌گردد، نمايه اي از اين عملكرد است. اميد است كه با راهنمايي و پشتيباني رياست محترم سازمان، قدم‌هاي بعدي اين گروه با گام‌هايي بلندتر همراه باشد.