شرکت ها و سازمان های فعال شرکت ها و سازمان های فعال

فهرست
تهران / دانشگاه تهران
تهران / دانشگاه علم و صنعت
تهران / دانشگاه شهيد بهشتي
تهران / دانشگاه تربيت مدرس
تهران / دانشگاه امير كبير
تهران / دانشگاه امير كبير
تهران / شركت مخابرات ايران
تهران / سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
تهران / مخابرات استان تهران
تهران / شركت ارتباط سيار (همراه اول)
تهران / رايتل
تهران / دانشكده پست و مخابرات
تهران / بانك سامان
تهران / بانك تجارت
تهران / بانك گردشگري
تهران / دبير كمسيون سنديكاي افتا
تهران / سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
تهران / ارتباط زیر ساخت کشور
مرکزی / اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی
همدان / اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان همدان
آذربايجان شرقي / اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان شرقی
گلستان / اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گلستان
گلستان / اداره کل زیرساخت استان گلستان