گروههاي مطالعاتي فعال گروههاي مطالعاتي فعال

گروههاي مطالعاتي فعال در SG17

گروههای مطالعاتی فعال

شرح گروه A گروه B گروه C
سوالات انتخابي Q1,Q2,Q4 Q3,Q6,Q7 Q5,Q8,Q9

گروه مطالعاتی 17

گروهبندي موضوعات و اسناد مرتبط در سايت ITU

 • گروه كاري 1: مباني امنيت | رييس : Koji NAKAO
  • سوال 1/17 هماهنگي امنيت مخابرات / ICT
  • سوال 2/17 زيرساخت و معماري امنيت
  • سوال 3/17 مديريت امينت اطلاعات مخابرات
 • گروه كاري 2:امنيت اطلاعات و شبكه | رييس : Sacid SARIKAYA
  • سوال 4/17 امنيت سايبري
  • سوال 5/17 مواجهه با اسپم توسط ابزارهاي تكنيكي
 • گروه كاري 3: مديريت شناسايي و امنيت رايانش ابري رييس: Heung Youl YOUM
  • سوال 8/17 امنيت رايانش ابري
  • سوال 10/17 مكانيزمها و معماري مديريت شناسايي
 • گروه كاري 4: امنيت نرم افزارهاي كاربردي رييس: Antonio GUIMARAES
  • سوال 6/17 چشم انداز امنيت در سرويسهايس يكپارچه مخابراتي
  • سوال 7/17 سرويسهاي نرم افزارهاي كاربردي امن
  • سوال 9/17 Telebiometrics
 • گروه كاري 5: زبان هاي رسمي رييس: George LIN
  • سوال 11/17 فناوري عمومي براي پشتيباني نرم افزارهاي كاربردي امن
  • سوال 12/17 زبان هاي رسمي براي نرم افزارهاي مخابراي و آزمون