اطلاعيه ها اطلاعيه ها

اطلاعيه هاي گروه مطالعاتي امنيت

  • به اطلاع كليه علاقه مندان و صاحبنظران در گروه مطالعاتي امنيت مي رساند جهت عضويت و فعاليت در گروههاي مطالعاتي ITU-T SG17 از طريق همين سايت فرم مربوطه را دانلود نموده و به آدرس پست الكترونيكي www.studygroups@itc.ir ارسال نمايند.
  • قابل توجه كليه اعضاي گروه مطالعاتي امنيت : با توجه به اتمام مرحله اول پروژه راهبري گروه مطالعاتي امنيت با همكاري شركت مشاور به اطلاع مي رساند به تعداد 9 سند در حوزه امنيت از زيرگروههاي مرتبط تنظيم و گردآوري گرديده است كه نهايتا پس از تاييد نهايي توسط گروه تحقيق و راهبري و گروه ارزيابي اعضاي محترم گروهها مي توانند اسناد مربوط به گروه خود را از طريق همين سايت ملاحظه ،مطالعه و نقطه نظر خود را ارائه نمايند.
  • قابل توجه كليه اعضا و علاقه مندان شركت در گروههاي مطالعاتي امنيت بدينوسيله از كليه صاحبنظران و علاقه مندان فعاليت در حوزه امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات درخواست مي گردد در صورت داشتن طرح و ايده نو و بديع در اين حوزه ضمن ثبت نام و عضويت در گروههاي مطالعاتي با پست الكترونيكي www.studygroups@itc.ir و يا شماره تلفن هاي 84802717 و 84802716 و 84802713 تماس حاصل نمايند.
  • قابل توجه اعضاي گروه مطالعاتي امنيت بدينوسيله به اطلاع اعضاي محترم مي رساند افرادي كه مايلند در زمينه موضوعات مختلف گروههاي مطالعاتي فعاليت نمايند مي توانند در صورت نياز به استفاده از اسناد و نقطه نظرات ساير كشورها كه در ITU ثبت شده اند را با ذكر نام و شماره سند مربوطه از طريق پست الكترونيكي www.studygroups@itc.ir و يا شماره تلفن هاي 84802716 و 84802717 و 84802713 درخواست نمايند.
  • قابل توجه متخصصين و اساتيد و اعضاي محترم گروه مطالعاتي امنيت از كليه اضاي محترم گروه مطالعاتي امنيت درخواست داريم هرگونه نقطه نظرات و انتقادات خود را در راستاي گروه مطالعاتي امنيت با ما در ميان بگذاري.